cookie-og-privatlivspolitik

Debat

Fugle og flagermus kan forhindre ødelæggelsen af herregårdslandskaber

Guldborgsund Kommune vil i den kommende tid forsøge at stable et tillæg til kommuneplanen på benene, der gør opstilling af kæmpe vindmøller mulig ved Vennerslund og Skørringe Gods, denne gang uden at Planklagenævnet kasserer planen ligesom i oktober 2017, da nævnet afviste Guldborgsund Kommune plan, fordi kommunen ikke havde gjort hjemmearbejdet ordentligt.
01. februar 2019 kl. 01:18 Af Palle Tørnqvist

Danmarks Naturfredningsforening fik den gang medhold i en klage over planen. En kreds af naboer klagede også, uden at det fik den afgørende indflydelse.

Flere omkringboende påpegede en mangelfuld sagsbehandling, idet afstandsberegningerne mellem møllerne og deres naboer var baseret på en fiktiv placering af vindmøllerne. Desuden oplyste beboerne om Skørringe-møllernes nærhed til det historiske forsvarsværk ”Falsters Virke” og Virket Golfbane, der som rekreativt område ligger blot 150 meter fra vindmølleområdet.

Danmarks Naturfredningsforening mente ikke, at Guldborgsund Kommune havde foretaget tilstrækkelige konsekvensvurderinger i forhold til de nærliggende Natura 2000-områder og beskyttelsen af dyrelivet.

Foreningen oplyste, at det fremgår af EU's habitatdirektiv, at kommunen ikke må give tilladelse til projekter og planer, der kan påvirke et Natura 2000-område, før der er gennemført en konsekvensvurdering, som godtgør, at planen ikke vil have skadelig virkning på lokalitetens bevaringsstatus. En sådan vurdering skal også foretages for planer uden for Natura 2000-områder, hvis planen kan påvirke et sådant område. Der er flagermus omkring begge vindmølleområder, skrev foreningen. Lige syd for Skørringe-området ligger Natura 2000-området Listrup Lyng, der rummer en bestand af bredøret flagermus.

Møllerne ved Vennerslund vil rage 150 meter op over kystlandet ved Guldborg Sund, som er en del af det vældige Natura 2000-område, der bl.a. omfatter dele af Smålandsfarvandet samt hele Guldborg Sund tillige med Majbølle fuglereservat overfor Vennerslund.

Dansk Ornitologisk Forening skriver om Majbølle fuglereservat: Området tiltrækker mange vandfugle, der raster her under trækket. Nogle kan ses hele året rundt, bl.a. grågås, der kan optræde i store flokke især om efteråret. På søerne ses gravand, pibeand, knarand, krikand, gråand, skeand, taffeland og troldand. De fleste vadefuglearter, der ses i Danmark, træffes ved noret, men kun i begrænset antal. Bl.a. ses strandskade, klyde, stor præstekrave, brushane og rødben, samt ryler og klirer. Odinshane ses årligt. Især om efterår ses større flokke af vibe og hjejle. Om efteråret kan der raste flokke af bramgæs, og om vinteren dukker sangsvaner, store skalleslugere og bjergænder op. Blandt de rovfugle, der ses i området er havørn, musvåge, tårnfalk og vandrefalk. Rørhøg ses sommeren igennem og i vintermånederne, blå kærhøg.

Ca 840 meter fra de foreslåede vindmøller i herregårdslandskabet omkring Skørringe Gods ligger Natura 2000-området Horreby Lyng og Listrup Lyng, der ialt udgør 272 hektar, hvoraf alene Borremosen i Listrup Lyng er på ca. 15 hektar.

I kommunens ”Guldkanon” skriver Guldborgsund Kommune om Borremosen: I det hele taget indbyder området til at være afdæmpet. Kærguldsmeden er en af årsagerne til, at området i dag er udlagt som naturbeskyttet område Tidligere har området genlydt af tørveskærere, især under første og anden verdenskrig, men i dag er der så mange sjældne fugle og insektarter, at området plejes bedst ved, at der foregår absolut ingenting. På vandspejlet flyder fredeligt de hvide nøkkeroser – af mange kaldet åkander – som er kendt for at have Danmarks største blomst. Man må dog godt fiske – bare man kaster fangsten ud igen!

Horreby Lyng er Lolland-Falsters største højmose på 150 hektar. I 1961 blev 98 hektar af mosen fredet, skriver horrebylyng.dk. Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssagen for den del af området, som det Classenske Fideicommis ejede. Fredningen blev i 1981 udvidet til at omfatte hele mosen og randområderne på 254 ha. Fredningen skal sikre højmosen for eftertiden og offentlig adgang til mosen samt etablere en landskabelig beskyttelseszone omkring lyngen, hvor bebyggelse ikke må finde sted.

Guldborgsund Kommune har gennemført et genopretningsarbejde for højmosen med støtte fra EU og Miljøministeriet på 20 millioner kroner. Af Planklagenævnets afvisning af kommunens vindmølleplan fremgår det, at både havørn og trane yngler i Natura 2000-området ved Skørringe.

Som en første reaktion på klagerne fra naboer kan man med lidt god vilje læse mellem linierne, at kommunens embedsmænd forsvarer vindmølleplanens mangler: ”Vedrørende klagen over kommunens måde at opgøre antallet af berørte beboere har kommunen bemærket, at forvaltningen har udarbejdet de bilag til dagsordenspunktet, som kommunens politikere har ønsket”. Så er ansvaret placeret.

Ligesom under byrådets debat ved genoplivningen af vindmølleplanerne i 2018, henviste kommunen i det afviste kommuneplantillæg til de såkaldte VVM-redegørelser, som skal udarbejdes for hvert enkelt vindmølleprojekt. Det var netop denne henvisning til, at yderligere forhold omkring vindmøllerne ville komme for en dag, når VVM-redegørelsen forelå, som Planklagenævnet fandt utilstrækkelig. Alle konsekvenser skal være afklaret i kommuneplantillægget og være i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis det ikke er muligt, skal kommunen redegøre, hvorfor konsekvenserne må vente til lokalplan eller VVM-redegørelse. Det forsømte Guldborgsund Kommune.

Planklagenævnets afvisning af Guldborgsund Kommunes vindmølleplan/kommuneplantillæg begrundes således først og fremmest med en manglende vurdering af de store vindmøllers indflydelse på dyrelivet i de nærliggende Natura 2000-områder. Naboerne havde ganske vist ytret sig om en sammenhængende bebyggelse, som kommunen ikke havde registreret, 600-900 meter fra møllerne, men det forholder Planklagenævnet sig ikke til i afvisningen.

Guldborgsund Kommune fik en lærestreg, da vindmølleplanerne blev afvist i oktober 2017. Siden er et nyt byråd blevet valgt. Et flertal har sagt ja til, at mølleprojekterne fra herregårdene Skørringe og Vennerslund tages op til fornyet sagsbehandling i den sminkede form, begge projekter fremtræder i som energiparker/naturparker med tilhørende solceller og natur. De såkaldte idefaser er overstået med udgangen af januar 2019. Planlægningsfasen begynder på ny. Forvaltningen er antagelig i fuld gang med at undersøge konsekvenserne for dyrelivet, så fadæsen fra 2017 ikke gentager sig.

Protester har lydt mod vindmølleprojekternes opstandelse fra de døde, og borgmester og viceborgmester er blevet beskyldt for løftebrud, efter at de under valgkampen erklærede, at kæmpemøller skal ud på havet. Kritikken affærdigedes med henvisning til, at der jo ikke træffes beslutning, før VVM-redegørelsen foreligger. Vil løftet om et nej til kæmpemøller på land så blive indfriet? I så fald er genoptagelsen af den årelange planlægnings- og godkendelses-procedure spildt. I modsat fald har politikerne et problem forud for næste kommunalvalg.

Vindmøllemodstandere har ofte galgenhumoristisk bemærket, at kun en flagermus kan stoppe et vindmølleprojekt, idet hensynet til naboerne ikke vejer nær så tungt.

Palle Tørnqvist,

Hjelm Byvej 22,

4990 Sakskøbing.
KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Læserbreve

AF: JOHN WENNERWALD

Forbyd lattergas 18. august 2019 kl. 22.18

AF: BJARKE ROSENKILDE

I begrebsforvirringens golde favn. 18. august 2019 kl. 12.47

AF: LARS RASMUSSEN

Solceller omkring Grænge landsby 15. august 2019 kl. 18.53

AF: LEIF A. JENSEN

Stem, som I plejer og… 13. august 2019 kl. 18.53

AF: JOHN WENNERWALD

Den udødelige 11. august 2019 kl. 21.03