cookie-og-privatlivspolitik
Knud Erich Thonke sagde på generalforsamlingen i Øvre Suså Vandløbslaug, at der er behov for nye vandløbsregulativer, som er entydige og gennemsigtige.

3

Billeder

Knud Erich Thonke sagde på generalforsamlingen i Øvre Suså Vandløbslaug, at der er behov for nye vandløbsregulativer, som er entydige og gennemsigtige.
Foto: Denny Michael Jakobsen

Landbrugsnyt

Det haster med nye vandløbsregulativer

Der er behov for at få opdateret de forældede vandløbsregulativer set i lyset af klimaændringer og vandrammedirektivets krav om at opnå god økologisk tilstand i vandløbene, påpegede Knud Erich Thonke på årets generalforsamling i Øvre Suså Vandløbslaug.
04. marts 2019 kl. 07:49 Af Denny Michael Jakobsen

Annonce

Der er stadig store udfordringer med at lede vandet ordentligt væk i den øvre del af Susåen, der er brug for intelligent vandstyring, og vandløbsregulativerne trænger til en gevaldig opdatering, så det er gennemsigtigt for alle, hvad der skal til for at sikre en god vandafledning. Det var hovedbudskaberne fra formand Knud Erich Thonke på årets generalforsamling i Øvre Suså Vandløbslaug.

Ålauget dækker Susåens forløb frem til Tystrup-Bavelse-søerne og de over 100 tilstødende vandløb i oplandet og repræsenterer afvandingsinteresser for lodsejerne i Øvre Suså og det tilstødende opland i Ringsted, Næstved, Sorø og Faxe Kommuner. Susåens 87 km lange løb afvander i alt 835 km2, og er næsten ansvarlig for alt tilløb til Karrebæk Fjord.

Ålauget har 58 medlemmer, hvoraf cirka 30 var mødt frem i Herlufmagle Hallen, hvor de af formanden fik en grundig gennemgang af vandløbenes tilstand i det forgangne år og foreningens arbejde med at forbedre afvandingen og forhindre oversvømmelser.


Udtørrede vandløb

- Fra maj 2018 begyndte en varme- og tørkeperiode, der bare fortsatte, hvilket betød tørkeramte afgrøder, og at en lang række såvel små som mellemstore vandløb tørrede ud i flere måneder. Det var fatalt for vandløbenes insekter, fisk og algeflora. For kommunerne i Susåens opland betød varme og tørke, at der i maj konstateredes et fordampningsunderskud på 110 mm, i juni 210mm, i juli 350 mm, hvilket toppede først i august med et nedbørsunderskud på 420mm, forklarede Knud Erich Thonke.

Selv ved årsskiftet var jordens vandbalance negativ, og selv i februar 2019 er vandstanden i moser, søer og vandløb historisk lav. Knud Erich Thonke viste fotos af, hvordan man fra september til november kunne gå over Susåen flere steder, bl.a. ved Holløse Mølle som følge af tørken.

- Selv om alle sluseportene ved Holløse Mølle har været lukket siden maj 2018, har det målte vandspejl ved Bavelses Sø været historisk lavt igennem hele perioden. l stryget ud for møllen var vandstanden så lav, at det var svært for kanoerne at passere, fortalte han.

- Skal vi i fremtiden leve op til god økologisk tilstand i en række vandløb og samtidig sikre en vandafledning, der giver en rentabel planteproduktion, så må fremtidens drift og vedligeholdelse af vore vandløb bygge på aktiv styring af vandløbenes vandafledning afpasset efter årets vejrsituation, konkluderede Knud Erich Thonke.

Ifølge formanden skal der derfor ske en radikal ændring fra myndighedernes side i forhold til de nuværende vandområdeplaner, hvor ministeriet ønsker alle sluser og spærringer fjernet for at give fiskefaunaen, og dermed også vandafledningen frit løb.

- Havde Holløse Mølle været fjernet, så havde vandstanden i Bavelse Sø været yderligere lavere end den vandstand, der er målt i sommeren 2018, konstaterede Knud Erich Thonke.


Ønsker intelligent vandstyring

Han påpegede videre, at tørken også betød, at de få mindre vandløb, som ikke udtørrede, enten fik vand fra grundvandskilder, fra rensningsanlæg eller fra befæstede arealer i byer, og at vandkvaliteten derfor må sikres ved effektive rensningsanlæg, eller ved at pumpe grundvand op i perioder, hvis faunaen skal overleve i sådanne tørkeperioder.

Tilbage i 2012 holdt Øvre Suså Vandløbslaug en konference på Flakkebjerg Forskningscenter, hvor forskere fra DHI viste, at det er muligt at styre vandmængden i Susåen for at undgå tabsgivende oversvømmelser. Konkret nævnte Knud Erich Thonke Fordelerbygværket, hvor bygværket skiller vandet mellem Torpe Kanal og Øvre Suså, ved Holløse Mølle og ved Magle Mølle i Næstved.

- Med en bedre styring af Torpe Kanal vil man kunne justere vandmængden ved Vrangstrup, så vi bedre kan undgå oversvømmelser, sagde Knud Erich Thonke.


Dårlig afvanding

Flere af de fremmødte fortalte om manglende vandløbsvedligeholdelse og problemer med at komme af med vandet ved bl.a. Vrangstrup og i de lavbundede områder ved Ringsted Å. Øvre Suså Vandløbslaug samarbejder med Ringsted Kommune om et nyt vandløbsregulativ for Ringsted Ådal

- På grund af 20 års manglende årlig vedligeholdelse i store dele af vandløbet er der sket store brinkforskydninger med deraf følgende tilsanding af en række drænudløb, sagde Knud Erich Thonke og fremviste optagelser fra en drone, der viste at grøden i efteråret 2018 flere steder dækkede Ringsted Å og blokerede for vandafledningen.

- Vi har brug for at nyt regulativ, og vi har brug for løbende kontrol, og det er vigtigt, at vi i samarbejde med kommunen registrerer samtlige drænudløb, og indtegner dem med position og bundkote, sagde Knud Erich Thonke.

Forudsætningen for et konstruktivt samarbejde om nye vandløbsregulativer, hvor der både tages højde for natur, klimasikring og en tilstrækkelig vandafledning er dog en ny vandløbslov, og den lader vente på sig. Med et Folketingsvalg på trapperne er der ikke udsigt til en ny vandløbslov lige foreløbig.


Indsats skal samles

Den manglende nye vandløbslov til trods arbejder Øvre Suså Vandløbslaug videre med at få opdateret vandløbsregulativerne og også at få et nyt regulativ for hele Susåen.

- Med det seneste års øgede antal af målestationer til vandstand, indhold og vandafledning kan vi registrere og dokumentere den aktuelle vandafledning og vandstand igennem året. Det vil muliggøre, at en styret vandafledning kan etableres. Vi vil derfor arbejde for, at der etableres et oplandsråd for Susåens opland, der kan udvikle styring af Susåens vandafledning, sagde Knud Erich Thonke.


Der skal flere penge til

Ifølge Thonke er målinger det eneste, ålauget kan overbevise myndighederne med, og derfor foreslog bestyrelsen at hæve kontingentet fra 500 kr. til 750 kr. for alle medlemmer nye som gamle for at få lidt flere penge i kassen, da det koster at benytte eksterne hydrologer til at foretage opmålinger.

Det førte til lidt debat om, hvorvidt kontingentforhøjelsen kunne få medlemmer til at falde fra.

- Jeg tror ikke, at de 250 kr. ekstra ændrer på opbakningen. Jeg synes, vi har gjort en stor forskel, og vi skal bare have lidt rygrad at arbejde ud fra. Vi skal alle sammen opfordre flere landmænd i oplandet til at være med i ålauget, det er også deres drænvand, der ledes væk, sagde kasserer Henrik K. Madsen.

En afstemning viste klar opbakning til kontingentforhøjelsen med kun en enkelt stemme imod forslaget.

Til bestyrelsen blev Niels Henrik Andersen, Peter Kristensen, Finn Laustsen og suppleant Peter Kiær genvalgt.KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Annonce i kategorien "Landbrugsnyt":
Annonce