Annonce
Tema

Sjette dag efter stormfloden

Der er ikke mange fotografier fra stormflodens dage, måske ingen. Men Holger Drachmann (1846-1908) besøgte Falsters østkyst i dagene efter med staffeli og malergrej. Udlånt fra Ribe Kunstmuseum.

Især på Sydfalster og det sydlige Lolland er ødelæggelserne er voldsomme. Behovet for hjælp er stort.

De sidste stykke tid har vi fortalt som stormfloden 13. november 1872, som var det en nyhed. Altså, som den blev skildret dag for dag i Lolland-Falsters Stiftstidende, som dengang var landsdelens største avis. Det daglige oplag var på kun 1.300 eksemplarer, men alligevel var det en avis med daglige nyheder, faste rubrikker, erfarne medarbejdere og annoncer bagi.

Vi har skrevet artiklerne om med moderne bogstaver og moderne retskrivning, men har bibeholdt det gammeldags sprog og de sommetider kringlede sætninger.

Der var fire eller seks sider i den daglige avis, og da der ingen billeder var, blev det til temmelig meget tekst, så vi har også forkortet og valgt fra.
Der kom ikke avis om fredagen, og søndagsavisen var en novelle. Så nu seks dage efter stormfloden er vi nået til den fjerde avis. Vi har fået overblik, og der mangler hjælp. Og øl!

Lolland-Falsters Stiftstidende
Tirsdagen den 19. november 1872
Indenlandske efterretninger

(korresp.) Kjøbenhavn, den 16de november.
Den ulykke, som orkanen og vandfloden af 13de og 14de november har bragt over så mange egne af landet, og hvorom hver post bringer nye efterretninger, de smertelige tab af menneskeliv og den store ødelæggelse af ejendele, der har bragt sorg og elendighed i så mange familier, har her i hovedstaden selvfølgelig fremkaldt den største medfølelse og danne hovedemnet for dagens samtaler, ligesom det sikkert ikke vil vare længe, inden denne stemning vil fremtræde i gerning ved ydelse af en kraftig håndsrækning.
Stormen var ganske vist betydelig også i Kjøbenhavn og foranledigede en del skade på tagværk og skorstene samt flere strandinger af skibe på Reden; med dette er dog for intet at regne mod de efterretninger, der strømmer ind til os om skade på søen og fra provinserne, hvor især det sydlige Falster, Rødbyegnen, Præstø, Marstal og Kolding synes at have lidt, mens Kattegatshavnene er sluppet bedre derfra, og det nordlige og vestlige Jylland næsten kunne siges at være gået ram forbi.
Bladene her synes at være enige om, at det rigtigste vil være, at der her i hovedstaden, hvor samtlige forhold bedre kunne overskues, dannes en centralkomite til bistand for de hjælpekomiteer, der dels allerede er oprettede, dels upåtvivleligt ville danne sig, efter forlydende med udenrigsminister, baron Rosenørn-Lehn, og grosserer D.B. Adler i spidsen.
Udstrækningen af de lidte tab kan endnu langtfra overskues, og det er vel muligt, at den hjælp, som den private godgørenhed kan yde, ikke vil vise sig tilstrækkelig; men i så fald ville regeringen og Rigsdagen – hvilken sidste jo træder sammen i begyndelsen af næste måned – upåtvivlelig være villige til at lade staten træde til og ved bevillinger af statens midler tilskyde, hvad der videre måtte anses fornødent. For øjeblikket gælder det især om at bringe hurtig hjælp, og vi tvivler derfor ikke om, at bidragene straks vil strømme rigeligt ind til komiteerne. (-)

Stormfloden.
Fra kysten syd for Kjøbenhavn har ”Dags-Telegr.” modtaget følgende meddelelse: 20 skibe er strandede, 3 ved Ølsemagle, 10 ved Jersie, 3 ved Solrød, og 4 ved Karlstrup. Imidlertid foreligger der kun oplysning om 7 af disse skibe: Brig ”Axel” fra Hernøsand, bark ”Hermod” fra Umeå, brig ”Marie” fra Danzig, bark ”Samuel” fra Riga, brig ”Sommer” fra Gamboda, brig ”Vidian” (?) fra Arendal og brig ”Eideren” fra Sandefjord.
Mandskabet fra alle skibe er reddede med undtagelse af 2 personer. (-)

Nakskov, den 18de novbr.
Stormflodens hele omfang og udstrækningen af dens ødelæggelser lader sig endnu ikke bestemt angive for vor egns vedkommende; men så meget er vist, at den største del af Lollands sydlige halvpart har været oversvømmet. For at man kan danne sig et begreb om, hvor meget og i hvilken forfærdelig grad alt er bortskyllet, anfører vi, at Langelands og Lollands kyster overalt er overstrøede med møbler, døde kreaturer, vragstumper osv.; et skib, der kom herind i lørdags, har mødt levningerne af 7 huse drivende i Østersøen, og på kysten af Langeland ved Spodsbjerg er ilanddrevet et chatol med papirer, hvoraf fremgår, at det er fra et bortskyllet hus i Dannemare her ved Nakskov,
Jagten ”Johanne Marie”, skipper O. Rasmussen af Fejø, ladet med 68 tdr. korn, er drevet i land ved Fejø vestre færgested; sognefoged R. Larsens kutter står på land i Urne midt i en rugmark; jagt ”Minerva”, skipper Lund i Kragenæs, lastet med byg og hvede, står højt på land; dæmningen på Askø er styrtet sammen og 1/3 af øen står under vand. (Naksk. Av.)

Nykjøbing, den 18de novbr.
En referent fra ”L.-F. Stifts-Tid.”, der i går har besøgt Sydfalster for at indhente pålidelige oplysninger om stormflodens virkninger der, har foreløbig meddelt følgende:
Det syn, der frembød sig for mig i Gjedesby, lader sig ikke skildre.
En mand sagde til mig: ”Da jeg den 18de april måtte forlade ruinerne af Dybbølskanserne, sagde jeg til mig selv, at jeg i dag havde set en elendighed, jeg aldrig ville komme til at opleve magen til; men her er en elendighed, der forekommer mig endnu større.”
Og jeg vil tro, han havde ret!
Ved at spørge folkene om, hvad de mest trængte til, fik man stadig det svar: ”Arbejdskraft!” og undertiden: Arbejdskraft og vand eller øl!”
Sagen er, at hele byen ligger i et uføre; sammenstyrtede huse, menneskelig, ådsler af heste og køer, får og svin, hunde, masser af fjerkræ, gærende hø- og halmstakke, alt blandet med stinkende uhumskheder, tildækker og omgiver byen og udbreder en stank, der vil blive forpestende, hvis der ikke i de allernærmeste dage kommer rigelig arbejdskraft til hjælp til at rydde dette uføre.
Endnu er her til at opholde sig, men det vil der ikke være om få dage, ifald der ikke kommer kraftig hjælp. ”Gud har nu i den skrækkelige nød givet os lov til at blive, vi, der her endnu lever; men vil vore kære standsfæller ikke, at utålelige uddunstninger skulle jage os bort, må vi bede dem sende os arbejdskraft til at rydde op, finde vore døde og grave graven til de mange, få dyrenes ådsler af vejen og vore brønde rensede. Bed dem, så vidt Deres røst lyder, komme os til hjælp i denne retning og komme straks.”
Således lød udtalelserne enstemmigt.
Jeg tillader mig derfor at opfordre Falsters landboere til at sende arbejdere herud, forsynede med en hakke, fork og – deres egen madpose, men straks. Når hveranden gård sender en mand straks, og disse om et par dage afløses fra de øvrige gårde, vil der være ydet en betydelig, men også en aldeles nødvendig hjælp.
Øvrighederne kunne i denne henseende intet beordre; men sognerådene kunne nok tage sagen i deres hånd, kun at dens øjeblikkelige gennemførelse ikke forsinkes.
Nykjøbings beboere tør jeg nok opfordre til, når de sende nødvendighedsgenstande derud, at der da derimellem ikke må savnes øl; og hvem der her i byen ejer befordringer, gør vel i at stille nogle af disse til disposition til at transportere gaverne ud. Der er af sognerådet valgt en komite til at modtage, hvad der sendes, og anvende det med størst mulig nytte, ligesom den tilstedekommende arbejdskraft vil blive hensigtsmæssigt anvendt efter en vellagt plan.
Jeg skal for i dag kun tilføje, at af huse og gårde er 24 sporløst forsvundne, 65 aldeles ubeboelige og kun 9 i byen, deriblandt skolen, nogenlunde beboelige. 20 mennesker fra Gjedesby Sogn er druknede, kun 12 lig er fundne; 3 familier er aldeles uddøde og 94 andre familier er husvilde.

Når man kaster et blik i ”Stifts-Tid.”s mandagsudgave, får man et indtryk af, hvor stor deltagelse, der er blevet vakt ved de store ulykker, der har ramt disse øer ved Stormfloden den 13de. Det viser sig, at man rundt om har indset nødvendigheden af at hjælpe og hjælpe snart; thi alle vegne har der dannet sig komiteer, der opfordrer til at give bidrag dertil.
Men det forekommer også, at der ligger en fare i, at den hjælp, der samles, således spredes. Vi tvivler ganske vist ikke på, at hver af komiteerne vil få anselige gaver i sin kreds – at det er tilfældet i Nykjøbing, viser allerede den i samme blad meddelte bidragsliste - men hvorledes vil det gå, når man henvender sig til vore øvrige landsmænd? Om få dage ville utvivlsomt de kjøbenhavnske blade indeholde de samme opfordringer som det nævnte nummer af ”Stifts-Tid.”. Når så dertil kommer opfordringer fra Kjøge, Præstø, Stege, Ærø og måske endnu fra flere andre skadelidte egne, vil det unægtelig blive en vanskelig sag for dem, der kunne være villige nok til at give deres skærv, at afgøre, hvor den er bedst anvendt.
Vi skulle imidlertid ingenlunde driste os til at foreslå dannelsen af en centralkomite for hele landet, og vi skulle henstille det til d-herr., der har taget så energisk fat på forskellige steder, om der ikke kunne findes en måde, hvorpå komiteerne her i stiftet kunne træde i forbindelse med hverandre. Men en ting synes os absolut forkastelig, nemlig at der indsamles fra to sider i det samme øjemed. (-)

Anmodning.
Hr. pastor Graae bedes om at udgive i trykken den prædiken, han i søndags holdt i Idestrup Kirke, hvorved han sikkert ville glæde mange. Flere tilhørere.

Opfordring
På den for Rødby Kjøbstad og Fuglse Herred i dag dannede hjælpekomites vegne tillader jeg mig, som midlertidig formand, at opfordre vedkommende by- og sogneråd i de skadelidte kommuner her i stiftet til uopholdelig ved dertil udmeldte pålidelige mænd at lade foretage en aldeles nøjagtig og detaljeret taxation af hele den ved stormfloden den 13de ds. skete skade, således at taxation for hver enkelt skadelidende sker dels sker dels med hensyn til bygninger og jorder og dels med hensyn til ind- og udbo, indavlet sæd og kreaturer m.v. løsøre, og at livsforsikrede kreaturer forbigås. De optagne taxationsforretninger måtte derefter, med afskrivning af de løsøregenstande, der mulig senere igen komme tilstede, indsendes til den hovedkomite for stiftet, som forventes dannet i disse dage, for derefter at kunne benyttes som grundlag for en henvendelse om hjælp såvel til regeringen og ad lovgivningens vej som til hele den danske nation ved indsamling af private bidrag.
Rødby den 16de novbr. 1872. L Smith.

Opfordring
I anledning af den store skade på ejendom og gods, der er sket ved stormfloden den 13de ds. på hele den sydlige kyst af Lolland, har der i vedkommende skadelidte kommuner dannet sig hjælpende komiteer, der nu er i fuld virksomhed; men nøden er så stor, at alene ydelsen af den øjeblikkelige hjælp lægger fuldt beslag på disse kommuners kræfter.
Under disse omstændigheder har undertegnede for Rødby Kjøbstad og Fuglse Herreds jurisdiktioner sammentrådte komite troet at turde opfordre beboerne af de ikke skadelidte kommuner i Lolland og Falster Stift at yde bidrag til lindring af denne store og almindelige ulykke. Vi henstille til by- og sognerådene, at disse ville tage sagen i deres hånd og foretage indsamling af bidrag for senere at aflevere dem til den hovedkomite her for stiftet, der forventes inden få dage at danne sig.
Den 16de novbr. 1872.
L.Smith, Chr Jacobsen, Aug. Engquist, Bertouch-Lehn (Lungholm), Erhardt Frederiksen (Nøbbøllegaard), Rosen (Christianssæde), V. Frederiksen (Kjærstrup), Jørgensen (Søholt), Troiel, (Nebbelunde), H. Eriksen (Taagerup)

Under det heftige uvejr og stormflod, som rasede natten mellem den 12te og 13de ds. samt den 13de ds. er der sket særdeles megen skade i Sandager og Handermelle byer, hvor mange, til dels fattige familier er blevet husvilde, og nu ser sig blottede for alt, idet højvandet mange steder har ødelagt både husene og beboernes bohave.
For om muligt at kunne bringe nogenlunde virksom øjeblikkeligt hjælp til de mange mennesker i de nævnte byer, hvis ejendomme eller ejendele have lidt skade eller endog er gået aldeles tabt, er undertegnede trådt sammen for ved henvendelse til vore medborgere at søge tilvejebragt et pengebeløb til fordeling mellem de skadelidende, i forhold til skadens omfang og de skadelidendes evne til at bære tabet. En taxationsforretning i henseende til den skete skade bliver i disse dage optaget.
Regnskab over det indkomne og dettes fordeling skal i sin tid blive offentliggjort.
Bremersvold og V. Ulslev, den 15de novbr, 1872.
Jansen (godsforvalter), R.V. Lærkesen (formand for sognerådet), H. Larsen (gårdejer), V. Klein (sognepræst), V. Mortensen (godsforpagter).
Bidrag modtages også på ”Lolland-Falsters Stiftstidende”s kontor.

Opråb til hjælp
At den ødelæggelse, som stormfloden af 13de d.m. har anrettet rundt om i landet, ikke er gået Væggerløse Sogn forbi, tør vel antages at være blevet bekendt for mange; men den nød, som derved er fremkaldet, kræver hjælp. Ødelæggelsen har ikke blot ramt landsbyerne Bruserup, Marrebæk, Høiet, Væggerløse og Stouby, men alle gårde og huse på Bøtø, ja, strakt sig så vidt med den sørgelige forstyrrelse, at den største del af dem er sløjfet, og at de bygninger, som står tilbage, ikke er til at bebo. Mange menneskeliv er gået tabt, så vidt vides, 26, og så godt som alle kreaturer er omkomne. Hele dette års høst er tilintetgjort tillige med de til vinteren opbevarede fødemidler. Ja, her er en stor nød, og hjælp er fornøden.
Derfor anråbe vi alle dem, som have hjerte i brystet og evne til at hjælpe, om bistand og det snarest muligt. Gaver modtages af os undertegnede samt på dette blads kontor, og de bedes mærkede: ”Væggerløse”.
De ærede redaktører og udgivere af andre blade bedes om velvilligt at optage ovenstående opråb.
Væggerløse, den 17de november 1872.
A,F. Brandt (sognepræst), N.R. Cristensen (degn og skolelærer), Lars Rasmussen (gårdejer), Peter Larsen (gårdejer).

Basar
Lørdag den 25de novbr., fra Kl. 10 til 2, og søndagen den 26de, fra kl. 2 til 7 eftermiddag, bliver afholdt en basar til fordel for de beboere af Sydfalster, som er blevet nødlidende ved stormfloden, på hr. købmand Dreslers store sal.
Basaren vil blivedannet af genstande, som dertil skænkes, og alle, som ville yde sådanne bidrag, anmodes om at sende dem til en af undertegnede senest torsdagen den 21de, Vi opfordrer til talrigt besøg.
Fanny Blæsberg. Sofie Dresler. Sofie Glahn. Louise From. Louise Lenning. Axeline Nobel. Elisabeth Pontoppidan. Margrethe Vieth. Nanna Wesenberg.

  • RKMm0045 L00104
    Der er ikke mange fotografier fra stormflodens dage, måske ingen. Men Holger Drachmann (1846-1908) besøgte Falsters østkyst i dagene efter med staffeli og malergrej. Udlånt fra Ribe Kunstmuseum.
Annonce
112

Røvere på spil i Nakskov: Skubbet omkuld og frastjålet taske

Annonce
Annonce
112

Røvere på spil i Nakskov: Skubbet omkuld og frastjålet taske

Guldborgsund

TV-lægen: De er en gave til Nysted

Erhverv

Overtager fra Netto: Vi har hele tiden været interesserede

Nykøbing

Vær opmærksom: Nyt trafikanlæg foran Biltema

Politik

Minister-chok: Faldt om i sit hjem en uge efter udnævnelse

112

Gramsede på ungarbejder: 31-årig sigtet

112

Påkørt af lastbil: Tilskadekommen fastklemt i bil

Lolland

Ny ghettoliste: Udsat område på Lolland med på liste

Nykøbing Falster revyen

Revystjerner udgiver "julebasker": Lyt til den her

Vejret

- Der er fedtet og glat på samtlige veje

112

Tog ulovlig kniv med på station

Lokal nyt

Voldsom stigning: Så meget vil det koste at sende et brev

Guldborgsund

To busruter på glatis

Lolland-Falster

Smadrede rekorden: - Det gik over al forventning

Lolland

Smidt ud igen og igen: Nu laver drengene dokumentar om det

Nykøbing

Advarede efter voldsomt snefald: Vejene var spejlglatte

Annonce
Vejret

December-sne over Sydhavsøerne: Her skal du være ekstra opmærksom

Guldborgsund

- Det her er det mest unikke projekt, jeg nogensinde har hørt om

Vejret

Dækket af sne: Sådan oplevede læserne snevejret

Lokal nyt

Lokale forfattere vinder pris i Kasakhstan

Sport

NFH flygter fra sneen: Bliver mødt af lækre omgivelser

Nykøbing

Snedig tyv: Havde ikke sit barn i barnevognen...

Erhverv

Bekræfter butik i Stubbekøbing: Har været på vores radar længe

Lokal nyt

Nu er der dom i Peter Madsen-sag

Lolland

Nu er Lollands største lynladestation åbnet

Politik

Tidligere fagforeningsboss er lokal spidskandidat

Trafik

Kæmpe-forsinkelser: Lammet af "omfattende signalfejl"

Vejret

Snevejret bliver ved: Sådan står det til med snerydningen

Politik

Minister afsætter 10 millioner kroner ekstra til julehjælp i år

Gedser

Cola-tyv på spil: Kunne næsten ikke stjæle for mindre

Guldborgsund

Karoline gik juleamok: Brugte 175.000 perler!

Politik

Regeringen vil hjælpe lokale ildsjæle med nem bankkonto

Lolland

I over 20 år har Erik hjulpet fattige familier: - Det er ganske forfærdeligt og gør indtryk

Guldborgsund

Rema 1000 afslører åbningsdag og købmandspar

Annonce
Annonce
Erhverv

Vestas fyrer - men vil ansætte flere i Nakskov

Ugeavisen Guldborgsund

Køb julehjerter i træ og støt

Sygdom

Danmark er ramt af ny epidemi

Indland

Fem partier truer med at forlade forhandlinger om 2025-mål

Julehjælp

Slog rekorden: Her er Mettes indsamlings-fif

Vejret

Kraftigt snevejr skyld i flere færdselsuheld

Lokal nyt

Trist topscorer: Her er der flest fattige børn

Vejret

Sneen daler: Så mange har haft brug for vejhjælp

Vejret

Snebyger vælter ind over Sydhavsøerne

Politik

Sårede betjente og kvinder med samlejesmerter er på finansloven

Erhverv

Stor drejning i Aldi-salg: Her åbner Netto alligevel ikke

Guldborgsund

Brud på fjernvarmen: Forsyning beder borgerne om hjælp

Udland

Google begynder at slette inaktive konti på fredag